Disclaimer

 

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.walls.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Walls Vastgoedmakelaars behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over Walls Vastgoedmakelaars

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door WALLS & HEART NV, met een maatschappelijke zetel aan de Goedehoopstraat 21 bus 1, 2000 Antwerpen, België. Walls Vastgoedmakelaars is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.997.063 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0448.997.063.

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor van Walls Vastgoedmakelaars. Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert.

Kantoor: Walls Vastgoedmakelaars
Antwerpen, Goedehoopstraat 21, 2000 Antwerpen, Tel.: 03 233 33 00

Kantoor: Walls Vastgoedmakelaars Waasland & Linkeroever
Antwerpen, Frederik van Eedenplein 8, 2050 Antwerpen, Tel.: 03 233 33 00

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u Walls Vastgoedmakelaars bereiken via het volgende e-mailadres: info@walls.be.

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Walls Vastgoedmakelaars u in essentie het volgende aan:

 • Informatie over de aangeboden diensten van Walls Vastgoedmakelaars, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
 • Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van Walls Vastgoedmakelaars, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;
 • Een communicatieplatform tussen u en Walls Vastgoedmakelaars, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Walls Vastgoedmakelaars;
 • Verschillende digitale diensten, waarmee Walls Vastgoedmakelaars u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Walls Vastgoedmakelaars u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

Walls Vastgoedmakelaars levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Walls Vastgoedmakelaars op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Walls Vastgoedmakelaars dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Walls Vastgoedmakelaars doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Walls Vastgoedmakelaars, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Walls Vastgoedmakelaars treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 509.451. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van Walls Vastgoedmakelaars kan u terecht in één van de kantoren van Walls Vastgoedmakelaars (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Walls Vastgoedmakelaars erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Walls Vastgoedmakelaars. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walls Vastgoedmakelaars.

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Walls Vastgoedmakelaars beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Walls Vastgoedmakelaars aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Walls Vastgoedmakelaars niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.walls.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Walls Vastgoedmakelaars is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.walls.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 

Privacybeleid

 

1. Privacy

Walls Vastgoedmakelaars hecht veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker. Ook staat Walls Vastgoedmakelaars in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van documenten verbonden aan vastgoed te koop/huur op de website. De documenten verbonden met het aangeboden vastgoed worden in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd. Het gebruik van deze documenten is alleen bedoeld voor intern gebruik bij interesse van kandidaat-kopers en/of kandidaat-huurders. De documentatie mag dan ook niet gekopieerd of verspreid worden.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Walls Vastgoedmakelaars beschermt uw persoonsgegevens in naleving van de Europese regelgeving, in het bijzonder van Verordening 2016/679. Alle persoonlijke gegevens die u aan Walls Vastgoedmakelaars verstrekt, via een registratie- of contactformulier, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa. ENTO, de web developer van Walls Vastgoedmakelaars , treedt op als verwerker van deze gegevens. Vervolgens stuurt ENTO die gegevens door naar Whise, dit is een softwarepakket waarmee werknemers van Walls Vastgoedmakelaars uw persoonsgegevens efficiënt kunnen beheren. Walls Vastgoedmakelaars blijft eindverantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Alle persoonsgegevens die u via de website verstuurt, worden verwerkt via een geëncrypteerde, beveiligde HTTPS-verbinding. Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van uw gegevens. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard. Ook bent u gerechtigd om uw gegevens in te zien en kan u eventuele onjuistheden zelf corrigeren.

Zonder uw toestemming geeft Walls Vastgoedmakelaars geen informatie door aan derden. Bovendien deelt Walls Vastgoedmakelaars geen gegevens met derden waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Wel kunnen algemene gegevens over bezoekerspatronen van de site worden uitgewisseld met partners of anderen, maar dit gebeurt altijd op een wijze die het onmogelijk maakt om individuele bezoekers te identificeren. U kunt www.walls.be bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Alleen kunnen wij geen aanvullende informatie verstrekken zonder uw persoonsgegevens te registreren.

De werknemers van Walls Vastgoedmakelaars, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Via registratie- en/of contactformulieren verzamelt Walls Vastgoedmakelaars de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw taal van voorkeur;

De eerder genoemde persoonsgegevens worden verzameld voor het volgende:

 • Om u een aangenamer websitebezoek te garanderen;
 • Om uw vragen en gegeven opdrachten te beantwoorden en uit te voeren;
 • Om u relevante informatie te sturen over producten en diensten;
 • Om u incidenteel een e-mail te sturen met acties, producten en diensten waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn.

Bij de betreffende registratie- en contactformulieren kan u aangeven welke informatie u wil ontvangen. Selecteer daarvoor het desbetreffende vakje. Daarnaast kan u op elk moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

Nadat u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie Walls Vastgoedmakelaars haar e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geeft. Mocht dit gebeuren, dan garandeert Walls Vastgoedmakelaars dat die bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening van Persoonsgegevens.

4. Heatmaps

Omdat Walls Vastgoedmakelaars een optimale gebruikservaring nastreeft op deze website, worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Via heatmaps worden muisbewegingen gegenereerd die de marketingafdeling gebruikt voor het optimaliseren van de online ervaring op www.walls.be. Tijdens dit proces kunnen geen persoonsgegevens geïdentificeerd worden.

5. Overige informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verzameld

Als u www.walls.be bezoekt, daar pagina´s leest of informatie downloadt, legt Walls Vastgoedmakelaars automatisch bepaalde informatie vast over uw bezoek. Deze informatie is afkomstig van uw computer. Deze gegevens maken uw identiteit niet bekend. Ze geven slechts aan hoeveel bezoekers www.walls.be benaderen, en het type computer dat daarvoor wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie wordt de website voor alle bezoekers verbeterd, zodat volgende bezoeken nog aangenamer verlopen.

De volgende gegevens worden geregistreerd bij een bezoek aan www.walls.be:

 • De datum en tijd van uw bezoek;
 • Hoeveel en welke pagina´s u tijdens een sessie bezoekt;
 • De duur van uw bezoek;
 • Uw Internet-domeinnaam (uw Internet-serviceprovider of het bedrijf waar u werkt)
 • Uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u over het web surft);
 • Uw internet-browser (bijv. Internet Explorer of Google Chrome)
 • Uw besturingssysteem (bijv. Mac OS of Windows).
 • Uw laatst bezochte website voordat u, via een link, terechtkwam op www.walls.be (bijv. de zoekmachine van Google of een immoportaal).

6. Gebruik van cookies en cookiebeleid

Cookies stellen Walls Vastgoedmakelaars in staat om het apparaat te identificeren waarmee u www.walls.be bezoekt. De cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van deze website of leveren bepaalde basisfuncties.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt gezet nadat u een website bezoekt. Via cookies is het mogelijk om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.

Beheer van cookies:

U kan de installatie van cookies vermijden door die te weigeren via uw browserinstellingen. Daarnaast kan u al geïnstalleerde cookies altijd nog verwijderen van uw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het weigeren en deleten van cookies vindt u op http://cookierecht.be. www.walls.be maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Geo-targeting cookies: Deze cookies gebruiken de informatie die uw browser verstuurt om te achterhalen in welk geografisch gebied u zich bevindt. Op die manier kan de website op de juiste manier worden weergegeven, aangepast aan uw locatie (bijvoorbeeld door de weergave in de juiste taal). Deze cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens.
 • Registratiecookies: Deze cookies worden gebruikt bij de registratie op een website. Zij informeren de website of u al bent aangemeld of niet en tot welk deel van de site u toegang heeft. Vinkt u de optie ‘Onthoud mijn wachtwoord’ niet aan, dan verwijderen deze cookies zichzelf nadat u de browser sluit.
 • Social media related cookies: Deze cookies registreren het delen van artikels en pagina’s via sociale media sharing buttons. De registratie wordt gedaan door het sociale netwerk dat de button gemaakt heeft.
 • Site performance cookies: Deze cookies zorgen voor een betere website-ervaring door uw voorkeuren te onthouden. Zo hoeft u die niet telkens opnieuw in te stellen bij een volgend bezoek.
 • Site improvement cookies: Als het ontwerp van een website licht verschilt van de gebruikelijke weergave, dan wordt er op dat moment mogelijk een nieuw ontwerp getest met de A/B-testmethode. Bij deze methode krijgt u, willekeurig, 1 van de mogelijke versies van de site te zien. De site improvement cookie houdt bij hoe bezoekers op de verschillende designs reageren. Nadat de test is afgerond kunnen verbeteringen doorgevoerd worden.
 • Analytics cookies: Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt. Bij de bezoeken daarna wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden: het aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de site bezoeken, welke pagina’s gebruikers bekijken en hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken. Deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.
 • Third party advertising cookies: Veel advertenties op websites zijn gegenereerd door derde partijen. Die derde partijen gebruiken meestal hun eigen cookies om na te gaan hoeveel mensen hun advertentie gezien hebben. De bedrijven die deze cookies aanmaken, zoals Google, hebben hun eigen privacy policy en gebruiken anonieme cookies om gebruikers de juiste advertenties te tonen tijdens hun bezoek aan een bepaalde website.

7. Bescherming van email-adressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het toesturen van andere informatie.

8. Gegevensbescherming voor pixellabels

Walls Vastgoedmakelaars maakt mogelijk gebruik van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan onderstaande informatie worden verzameld:

 • Het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload;
 • De URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt;
 • Hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven;
 • Het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald;
 • Het identificatienummer van cookies die eerder op de computer zijn geplaatst;

In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u een e-mail heeft ontvangen en geopend.

9. Aanvullende vragen over privacy?

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft recht tot inzage van gegevens die Walls Vastgoedmakelaars over u bewaart. Bovendien kan u deze informatie zelf corrigeren of verwijderen. U kan Walls Vastgoedmakelaars ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier/contactformulier.

Als u van de hierboven vermelde mogelijkheden gebruik wil maken of als u specifieke vragen heeft die niet in deze sectie worden behandeld, kan u per post of via e-mail contact opnemen met:

Tessa Selleslaghs, Goedehoopstraat 21, 2000 Antwerpen of via tessa@walls.be.